Ανατροπές στις αιτήσεις για το επίδομα στέγασης

Advertisement

Τι αλλάζει στην καταβολή του επιδόματος στέγασης. Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις. Καθοριστικός ο ρόλος του πιστοποιητικού φοίτησης για τα ανήλικα μέλη της οικογένειας. Ανά 6μηνο πλέον, οι αιτήσεις.

Για 6 μήνες θα ισχύει πλέον το επίδομα στέγασης, με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση να προβλέπει ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει μετά την λήξη του 6μήνου, να επανυποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Τους νέους  όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης που θα δίνεται πλέον  το επίδομα στέγασης – ενοικίου, που ήδη το λαμβάνουν  245.000 δικαιούχοι, προβλέπει η νέα κοινή υπουργική απόφαση που υπεγράφη και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Το επίδομα χορηγείται σε όσους μπορούν να επιβεβαιώσουν τη νόμιμη και μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα, τουλάχιστον για πέντε έτη. Επίσης, σε όσους χορηγείται και έχουν ανήλικο τέκνο, θα πρέπει  αποδεδειγμένα να φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση, εάν καλύπτει το σχετικό ηλικιακό όριο. Συγκεκριμένα, ορίζει ξεκάθαρα ότι για από το σχολικό έτος 2021-2022, απαιτείται η  εγγραφή σε σχολείο υποχρεωτικής εκπαίδευσης του ανήλικου μέλους του νοικοκυριού. Μετά την ολοκλήρωση της φετινής σχολικής χρονιάς, θα ζητείται πιστοποίηση επαρκούς φοίτησης.

Να σημειωθεί ότι, το επίδομα κυμαίνεται από  70 ευρώ (μονοπρόσωπο νοικοκυριό),  έως 210 ευρώ το μήνα (νοικοκυριό με πέντε μέλη και άνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και άνω). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση, ενώ το  εισοδηματικό κριτήριο είναι 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό. Το ετήσιο όριο  προσαυξάνεται  κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού, έως το ποσό των 21.000 ευρώ. Υπάρχει όριο στις καταθέσεις (7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό έως 21.000 ευρώ για νοικοκυριό με πέντε μέλη και άνω), αλλά και στην ακίνητη περιουσία (120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, επιπλέον 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος μέχρι το ποσό των 180.000 ευρώ.

Αναλυτικά, η νέα ΚΥΑ μεταξύ άλλων, ορίζει:

Το ποσό του Επιδόματος Στέγασης, για τα νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 4, ορίζεται ως ακολούθως:

Advertisement
 • Για τον δικαιούχο του επιδόματος: 70 ευρώ το μήνα.
 • Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση κατά 35 ευρώ το μήνα.
 • Στη μονογονεϊκή οικογένεια χορηγείται επιπλέον προσαύξηση 35 ευρώ το μήνα.
 • Στα νοικοκυριά με απροστάτευτο/α τέκνο/α, χορηγείται επιπλέον προσαύξηση 35 ευρώ το μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Ως ανώτατο όριο του Επιδόματος Στέγασης ορίζονται τα 210 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Παρατίθενται, ενδεικτικά, οι ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Μονοπρόσωπο νοικοκυριό – 70€
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη – 105€
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος  – 140€
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη – 175€
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από πέντε μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και πάνω – 210€

Προσοχή όμως. Για τα μισθωτήρια, στα οποία το ποσό του ενοικίου είναι μικρότερο των ανωτέρω ορίων, το ύψος του επιδόματος ανέρχεται έως του αντίστοιχου ποσού.

Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα

Τα νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμα εφόσον διαμένουν σε κύρια μισθωμένη κατοικία και πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα εισοδηματικά, περιουσιακά και λοιπά κριτήρια:

Advertisement

Εισοδηματικά κριτήρια

Παρατίθενται, ενδεικτικά, οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Σύνθεση Νοικοκυριού – Συνολικό Εισόδημα

 • Μονοπρόσωπο νοικοκυριό – 7.000€
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη – 10.500€
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος – 14.000€
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη – 17.500€
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από πέντε μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και πάνω – 21.000€

Εξαιρέσεις:

Advertisement

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:

 • εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς διαβίωσης,
 • δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής,
 • δηλώνουν δαπάνες άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,
 • δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.

Άλλα κριτήρια – προϋποθέσεις

Ο δικαιούχος του επιδόματος πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια κατά τα τελευταία 5 έτη πριν από την υποβολή της αίτησης, όπως τούτο αποδεικνύεται από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα έτη αυτά ή από κάθε άλλο πρόσφορο δικαιολογητικό. Ως υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νοείται αυτή που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του έτους, εντός του οποίου τασσόταν η προθεσμία για την υποβολή της και όχι η τυχόν, μετά τη λήξη του έτους, εντός του οποίου έχει ταχθεί η ανωτέρω προθεσμία, υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος παρελθόντος φορολογικού έτους.

Advertisement

Τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού πρέπει επίσης να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια.

Για τη χορήγηση του Επιδόματος Στέγασης απαιτείται η προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις του νόμου δήλωση και αποδοχή του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου, με την εξαίρεση των μισθωτηρίων που εμπίπτουν στις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1028/23.1.2015 (Β’ 294) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. Το μισθωτήριο θα πρέπει να είναι σε ισχύ για το σύνολο της περιόδου χορήγησης του επιδόματος.

Η σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για την μισθωμένη κατοικία θα πρέπει να είναι στο όνομα του αιτούντα ή μέλους του νοικοκυριού.

Advertisement

Στις περιπτώσεις που το νοικοκυριό περιλαμβάνει ανήλικα μέλη, για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση, απαιτείται αφενός η εγγραφή τους στο σχολείο για το τρέχον σχολικό έτος και αφετέρου η επαρκής φοίτησή τους για το αμέσως προηγούμενο σχολικό έτος. Η τελευταία προϋπόθεση θεωρείται ότι συντρέχει, όταν το ανήλικο μέλος δεν υποχρεούται να επαναλάβει την ίδια τάξη λόγω του αριθμού των απουσιών του.

Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης επαρκούς φοίτησης λόγω αδικαιολόγητων απουσιών το νοικοκυριό δύναται να επανυποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα 6 μήνες μετά από τη διαπίστωσή της, υπό την προϋπόθεση της εγγραφής στο νέο σχολικό έτος. Η αναστολή του δικαιώματος υποβολής αίτησης εφαρμόζεται μία φορά κατά τη διάρκεια του ίδιου σχολικού έτους.

Εξαιρέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα

Από την ένταξη στο πρόγραμμα εξαιρούνται νοικοκυριά που:

Advertisement

α) Είναι ενταγμένα σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα επιδότησης ή κάλυψης ενοικίου,
β) Μισθώνουν μη ηλεκτροδοτούμενες κατοικίες,
γ) Μισθώνουν μέρος κατοικίας,
δ) Μισθώνουν ως κατοικία, ακίνητο συγγενών πρώτου βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας, συζύγου ή πρώην συζύγου, καθώς και ετέρου μέρους συμφώνου συμβίωσης.
ε) Μισθώνουν κατοικία για την οποία είχε δηλωθεί παραχώρηση εντός των τριών τελευταίων ετών πριν την υποβολή της αίτησης.

Διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα

Προσοχή όμως. Πλέον, η  καταβολή του επιδόματος πραγματοποιείται κατόπιν αίτησης,  και έχει διάρκεια έξι μήνες. Το δικαίωμα στην καταβολή του επιδόματος ισχύει από την 1η ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση.

Καταβάλλεται μηνιαίως με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ο οποίος τηρείται υποχρεωτικά σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα. Το επίδομα δεν καταβάλλεται εάν ο αιτών δεν έχει δηλώσει στην αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα αριθμό τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος, ή σε περίπτωση αποτυχίας της ταυτοποίησης του μέσω ΑΦΜ. Μετά την πάροδο έξι μηνών από την έκδοση της πράξης έγκρισης, ο δικαιούχος δύναται να επανυποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.

Advertisement

Η καταβολή του επιδόματος αναστέλλεται αυτοδίκαια, εάν μέσω των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων που διενεργεί η Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε. ή από έγγραφα στοιχεία που περιέρχονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας ή του Ο.Π.Ε.Κ.Α. προκύπτει αναντιστοιχία ανάμεσα σε όσα δηλώθηκαν στην αίτηση και στην πραγματική κατάσταση του νοικοκυριού. Ο δικαιούχος ειδοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω γραπτού μηνύματος στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει, για την αναστολή της καταβολής.

Οι δικαιούχοι δύνανται έως το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την ημερομηνία αναστολής να προσκομίσουν κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό που τεκμηριώνει τα δηλωθέντα στην αίτηση. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας, όποτε κρίνουν ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, διεξάγουν κοινωνική έρευνα και καλούν τους δικαιούχους να παράσχουν διευκρινίσεις.

Αν μετά τη διερεύνηση της υπόθεσης, δεν επιβεβαιωθεί η αναντιστοιχία μεταξύ των δηλουμένων στην αίτηση στοιχείων και της πραγματικής κατάστασης του νοικοκυριού κατά το μήνα υποβολής της αίτησης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος, η παροχή καταβάλλεται αναδρομικά. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η αναντιστοιχία, η πράξη έγκρισης ανακαλείται.

Πηγή

Advertisements

Δείτε και αυτά:

Advertisement