Έρχονται τρία νέα ΕΣΠΑ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Οι προϋποθέσεις ένταξης

Advertisement

Τρεις νέες δράσεις από το ΕΣΠΑ 2021-2027 για τη στήριξη, πρωτίστως, της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας αναμένεται να προκηρυχθούν μέσα στο τρίτο τρίμηνο του 2023. Ο συνολικός προϋπολογισμός τους διαμορφώνεται σε 650 εκατ. ευρώ και απευθύνονται σε όλη τη χώρα.

Ο λόγος, συγκεκριμένα, για τις εξής δράσεις:

 1. Ερευνώ – Καινοτομώ: 300 εκατ. ευρώ
 2. Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων: 200 εκατ. ευρώ
 3. Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών επιχειρήσεων: 150 εκατ. ευρώ

Η δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ», η οποία έχει ήδη προδημοσιευτεί, αφορά στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές. Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η μετάβαση στην ποιοτική, καινοτόμα επιχειρηματικότητα και η αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Οι άλλες δύο δράσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στη δημιουργία θέσεων εργασίας σ’ αυτές.

Υποβολή

Η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ, app.opske.gr/). Σημειώνεται πως η δυνατότητα εγγραφής χρηστών στο ΟΠΣΚΕ γίνεται μέσω της ΑΑΔΕ, με χρήση κωδικών TAXISnet.

Advertisement

Πηγές με γνώση του αντικειμένου επεσήμαναν στον «Ε.Τ.» πως το πιθανότερο σενάριο είναι να αρχίσουν να προκηρύσσονται σταδιακά οι τρεις δράσεις από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Παρεμβάσεις…

Ειδικότερα, η δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ» απευθύνεται σε επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις, καθώς και σε ερευνητικούς οργανισμούς και λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί.

Υπάρχουν τα εξής τέσσερα είδη παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται, στο πλαίσιο του «Ερευνώ – Καινοτομώ», και αφορούν στα παρακάτω:

Advertisement
«Εξοικονομώ – Αυτονομώ»: Ανακοινώθηκε παράταση από το ΥΠΕΝ – Μέχρι πότε

1 Ερευνα και ανάπτυξη από επιχειρήσεις: Απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως ημερομηνίας ίδρυσης. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια μικρομεσαία επιχείρηση είτε ομάδες επιχειρήσεων, στις οποίες απαραίτητα τουλάχιστον μία είναι ΜμΕ.

2 Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς: Αφορά συμπράξεις υφιστάμενων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Σε συμπράξεις δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρων – φορέων, ο ένας θα πρέπει απαραίτητα να είναι ΜμΕ. Σε συμπράξεις άνω των τεσσάρων εταίρων – φορέων οι δύο θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις και τουλάχιστον μία θα πρέπει να είναι ΜμΕ.

3 Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων: Δυνητικοί δικαιούχοι είναι υφιστάμενες μεμονωμένες ΜμΕ.

Advertisement

4 Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις: Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας για έργα έρευνας και ανάπτυξης.

Προϋποθέσεις

Οι επιχειρήσεις, για να επωφεληθούν από τη δράση, θα πρέπει να έχουν συσταθεί νόμιμα και να λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης είτε ως νομικά πρόσωπα (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ) είτε ως ατομικές επιχειρήσεις. Εξαιρούνται από τους δικαιούχους οι προβληματικές επιχειρήσεις, καθώς και εκείνες για τις οποίες εκκρεμεί απόφαση ανάκτησης ενίσχυσης από την Ε.Ε.

Η έναρξη και η λήξη υποβολής προτάσεων θα οριστεί στην Υπουργική Απόφαση για την αναλυτική πρόσκληση της δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027». Εκεί θα καθορίζονται με ακρίβεια οι όροι και οι προϋποθέσεις χρηματοδότησης.

Advertisement

Στα σκαριά…

Οι άλλες δύο δράσεις επιχειρηματικότητας είναι υπό κατάρτιση. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε μία δράση, ύψους 300 εκατ. ευρώ, για την ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ωστόσο, λόγω του υψηλού ενδιαφέροντος που καταγράφεται για τουριστικές επενδύσεις, ο νέος σχεδιασμός περιλαμβάνει μία δράση για αυτό το σκοπό με προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ και ακόμη μία που θα αφορά στην πλειονότητα των υπόλοιπων κλάδων της οικονομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Ε.Τ.», το ποσοστό επιχορήγησης για τα επενδυτικά σχέδια που θα ενταχθούν σ’ αυτές τις δύο δράσεις θα ανέρχεται σε 50%.

Οι προϋποθέσεις ένταξης

 Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν υπό ίδρυση και νεοσύστατες χωρίς πλήρη διαχειριστική χρήση μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Advertisement

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

 1. Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία περιφέρεια.
 2. Να δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμο/ους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) – θα ορισθούν στην αναλυτική πρόσκληση.
 3. Να προσκομίσουν ακριβή στοιχεία και δεδομένα χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης της επένδυσης επί συγκεκριμένου ακινήτου (γήπεδο, κτίριο ή άλλου είδους αυτοτελής χώρος).
 4. Να προσκομίσουν στοιχεία του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ακινήτου.
 5. Να προσκομίσουν βεβαίωση χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
 6. Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής, σε ποσοστό τουλάχιστον 60% του προτεινόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
 7. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 8. Εφόσον η επένδυση αφορά σε τουριστικό κατάλυμα, αυτό να είναι συγκεκριμένης δυναμικότητας και προδιαγραφών που θα προσδιορισθούν στην αναλυτική πρόσκληση.
 9. Εφόσον η επένδυση αφορά σε τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, αυτές να είναι τουλάχιστον τρεις στο ίδιο Σήμα ΕΟΤ/Αριθμό ΜΗΤΕ (Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων).
 10. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. Ε.Ε. 1407/2013 (De Minimis).

Αξιολόγηση

Αρμόδια στελέχη αναφέρουν πως η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι άμεση (First Come First Served) και τα επενδυτικά σχέδια θα εξετάζονται σύμφωνα με τη σειρά που υποβάλλονται μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων για τις δράσεις προϋπολογισμών. Σε πρώτη φάση θα διενεργείται έλεγχος προϋποθέσεων συμμετοχής. Στη συνέχεια, τα επιλέξιμα σχέδια θα βαθμολογούνται βάσει κριτηρίων, τα οποία θα σχετίζονται με:

Advertisement

* την εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής με βαθμολόγηση της διαθεσιμότητας των κεφαλαίων των εταίρων

* την εμπειρία εταίρων/μετόχων της επιχείρησης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου

* τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης (πριμοδοτούνται επενδύσεις που θα υλοποιηθούν σε δυσπρόσιτες περιοχές)

Advertisement

* την ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου όσον αφορά στις απαιτούμενες άδειες για την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

* την εφικτότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης

* τη συνάφεια επενδυτικού σχεδίου με την Εθνική Στρατηγική Εξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027. 

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών

 

Α/Α Κατηγορία δαπάνης Ενδεικτικό μέγιστο όριο
1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος Κατασκευή/επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και αποπεράτωση κτιρίων Εως 80%
2 Μηχανήματα – εξοπλισμός Παραγωγικός & μηχανολογικός εξοπλισμός

Εργαστηριακός εξοπλισμός

Ψηφιακός εξοπλισμός και λογισμικό

Λοιπός εξοπλισμός

Εως 100%
3 Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜμΕ) Θα προσδιορισθούν στην πρόσκληση
4 Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας
5 Τεχνικές μελέτες
6 Συμβουλευτικές υπηρεσίες
7 Μεταφορικά μέσα
8 Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό) 
9 Εμμεσες δαπάνες Εως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (θα προσδιοριστεί στην αναλυτική πρόσκληση).

Πηγή

Advertisements

Δείτε και αυτά:

Advertisement